Zásady ochrany osobných údajov v e-shope DARPRIRODY.SK platné od 25.05.2018

 1. Rozsah pôsobnosti týchto Zásad

V e-shope DARPRIRODY.SK si vysoko vážime dôveru Vás, našich zákazníkov, dodávateľov a ďalších osôb, ktoré s nami komunikujú, a dbáme na to, aby sme rešpektovali Vaše súkromie a dôvernosť informácií, ktoré získavame, vrátane, okrem iného, osobných údajov (t. j. informácií týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, teda fyzickej osoby).

E-shop DARPRIRODY.SK považuje informačnú bezpečnosť a ochranu informácií za dôležitú súčasť svojho fungovania a kľúčový pilier, na ktorom stojí dôvera našich zákazníkov. Preto dbáme na to, aby sme informácie v našich systémoch dôsledne chránili, analyzujeme riziká a prijímame opatrenia na ich zabezpečenie.

Priebežne sledujeme legislatívu platnú v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj súvisiace odporúčania, trendy a technologické inovácie v tejto oblasti. Dbáme na súlad našej ochrany osobných údajov s platnými zákonnými predpismi, najmä:

 • Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z.
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“).
 • Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) Vám pomôžu objasniť, aké druhy údajov v súvislosti s poskytovaním našich služieb, používaním našich webových stránok alebo iných kontaktných formulárov a aktivít zhromažďujeme a ako takéto informácie spracovávame.
 1. Kategórie osobných údajov, účely ich spracúvania, právne základy a doba spracúvania 

Aby sme dostatočne chránili osobné údaje Vás a iných osôb („dotknuté osoby“), snažíme sa minimalizovať ich používanie tak, aby sme používali len nevyhnutne potrebné údaje. Napriek tomu, v oblasti komunikačných a infokomunikačných služieb, na ktorú sa zameriavame, je spracúvanie niektorých osobných údajov nevyhnutné, či už vyplýva zo zákona alebo je nevyhnutné pre poskytovanie samotnej služby a komunikáciu s Vami.

E-shop DARPRIRODY.SK spracúva tieto kategórie osobných údajov svojich zákazníkov a dodávateľov:

2.1 Údaje zákazníkov v súvislosti so zmluvným vzťahom

Ak ste zákazníkom e-shope DARPRIRODY.SK , alebo máte záujem sa ním stať a uzatvoriť zmluvu so e-shopou DARPRIRODY.SK , pre uzatvorenie a plnenie zmluvy je potrebné, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje uvedené v zmluve.

Kategórie osobných údajov: Meno, priezvisko, akademický titul, adresa, rodné číslo, číslo preukazu totožnosti a štátna príslušnosť, ako aj telefónne čísla a výška neuhradených záväzkov a iné údaje, ktoré nám môžu byť poskytnuté, predovšetkým v rozsahu stanovenom § 56 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (Zákon o elektronických komunikáciách ďalej ako „Zákon“).

Súvisiace osobne identifikovateľné informácie: Pri poskytovaní našich služieb systémy vytvárajú prevádzkové, lokalizačné údaje a iné údaje generované pri poskytovaní služieb – technické záznamy o prevádzke, ktoré sú potrebné za účelom zabezpečenia funkčnosti služieb, odúčtovania, diagnostiky a riešenia reklamácií a tiež ich uchovávania za účelom plnenia zákonných požiadaviek. Prevádzkovými údajmi sú údaje vzťahujúce sa na užívateľa a na konkrétny prenos informácií v sieti a vznikajúce pri tomto prenose, ktoré sa spracúvajú na účely prenosu správy v sieti alebo na účely fakturácie (napríklad, číslo volajúceho, číslo volaného, IP adresa alebo iný identifikátor účastníka – napr. prihlasovacie meno, dátum a čas uskutočnenia spojenia, počet prenesených jednotiek/dĺžka spojenia, záznam o prihlásení/odhlásení, lokalizačnými údajmi sú údaje spracúvané v sieti alebo prostredníctvom služby, ktoré označujú geografickú polohu koncového zariadenia užívateľa služby. Prevádzkové a lokalizačné údaje sú predmetom telekomunikačného tajomstva. Inými údajmi potrebnými pri poskytovaní služby môžu byť údaje o type, kategórii a parametroch konkrétnej služby.

Účely spracúvania osobných údajov: Poskytovanie služby v zmysle zmluvy, konkrétne na účel uzatvorenia a plnenia Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia, prenesenia čísla, fakturácie vyúčtovania úhrady, evidencie a postupovania pohľadávok, vypracovania zoznamu účastníkov, podávania informácií v rámci koordinačných centier a operačných stredísk tiesňového volania, spolupráce a poskytovania súčinnosti podľa Zákona. E-shop DARPRIRODY.SK je tiež oprávnená podľa § 55 ods. 1 Zákona spracúvať nevyhnutné údaje týkajúce sa dlžníkov, alebo osôb, o ktorých e-shop DARPRIRODY.SK alebo Iný podnik zistil, že odcudzili alebo poškodili telekomunikačné zariadenia, či zneužili telekomunikačné zariadenia alebo služby, a to na účel uvedený v § 43 ods. 1 písm. c) Zákona pre posúdenie, či Účastník dáva záruky, že bude plniť Zmluvu.

Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať a na spracúvanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme súhlas. Neposkytnutie údajov podľa bodu 20.1 má za následok nemožnosť uzatvoriť zmluvu z dôvodu nesplnenia zákonnej požiadavky (§43 ods. 2. písm. b) Zákona).

Právne základy spracúvania osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. V prípade poskytnutia údajov zamestnávateľom sa uplatňuje tiež osobitný predpis – §78 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z.: (3) Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby.

Doba spracúvania osobných údajov: Počas doby trvania platného zmluvného vzťahu so e-shopou DARPRIRODY.SK , aj po jeho skončení, ak je to potrebné na vyúčtovanie, úhradu, evidenciu a vymáhanie pohľadávok, alebo na splnenie iných povinností uložených zákonom – zvyčajne 3 mesiace po skončení zmluvy v prípade, ak boli všetky zmluvné záväzky vyrovnané; v prípade reklamácií a sporov až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia).

Prevádzkové a lokalizačné údaje sú uchovávané do uplynutia lehoty, počas ktorej možno faktúru právne napadnúť alebo uplatniť nárok na platbu, v prípade reklamácií a sporov až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia.

2.2 Údaje kontaktných osôb zákazníkov a dodávateľov v súvislosti so zmluvným vzťahom

Kategórie osobných údajov: V rámci uzatvorenia a plnenia zákazníckej alebo dodávateľskej zmluvy alebo požiadavky je dôležité, aby sme dokázali správne identifikovať osoby, s ktorými máme komunikovať, ktoré majú rozličné oprávnenia a sú autorizované udeľovať pokyny a prijímať informácie pri plnení zmluvy alebo iné súvisiace informácie. Tieto osoby môžu byť zamestnancami Vašej e-shope alebo pracovníkmi jej dodávateľov. Z času na čas môžeme týmto osobám poskytovať aj informácie o iných podobných tovaroch a službách e-shope DARPRIRODY.SK , najčastejšie v súvise s inováciami našich služieb.

O týchto osobách spracúvame len nevyhnutné identifikačné informácie – meno, priezvisko, pracovné/služobné/funkčné zaradenie, odborný útvar miesto výkonu práce, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa.

Účely spracúvania osobných údajov: 

 • Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy so e-shopou DARPRIRODY.SK , ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo iná osoba ktorá dotknutú osobu poverila (napr. zamestnávateľ dotknutej osoby), pričom údaje dotknutej osoby sú spracúvané na účel identifikácie kontaktnej osoby pri komunikácii, autorizácii pokynov a iné poskytovanie informácií medzi zmluvnými stranami. Dotknutá osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou je oprávnená takéto používanie svojich kontaktných informácií kedykoľvek odmietnuť.
 • Použitie údajov kontaktných osôb uvedených zmluvnou stranou pre priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb zmluvnej strane prostredníctvom osoby, ktorej kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty e-shop získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb. Dotknutá osoba je oprávnená takéto používanie svojich kontaktných informácií na tento účel kedykoľvek odmietnuť.

Právne základy spracúvania osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. V prípade poskytnutia údajov zamestnávateľom sa uplatňuje tiež osobitný predpis – §78 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z.: (3) Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby.

Doba spracúvania osobných údajov: Počas doby trvania platného zmluvného vzťahu so e-shopou DARPRIRODY.SK (po dobu, kým je dotknutá osoba druhou zmluvnou stranou poverená ako kontaktná osoba), aj po ukončení zmluvného vzťahu /odvolaní tohto poverenia, ak je to potrebné na vyúčtovanie, úhradu, evidenciu a vymáhanie pohľadávok, alebo na splnenie iných povinností uložených zákonom, po dobu splnenia danej povinnosti – zvyčajne 6 mesiacov po skončení zmluvy/poverenia, v prípade reklamácií a sporov až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia.

2.3 Údaje z komunikácie so zákazníkmi

Kategórie osobných údajov:

E-shop DARPRIRODY.SK pre potreby poskytovania svojich služieb a riešenia požiadaviek robí záznamy z komunikácie so zákazníkmi, najmä zápisy z osobnej komunikácie pri priamom kontakte, písomné a elektronické záznamy z komunikácie prostredníctvom telefonického spojenia, elektronickej pošty a web chat-u.

Účel spracúvania osobných údajov: Vyhotovovanie a ukladanie písomných a zvukových záznamov, t. j. záznamov týkajúcich sa osoby Účastníka alebo prejavov jeho osobnej povahy pre zaznamenanie dôkazu o pokynoch, taktiež na použitie takto získaných záznamov na účely plnenia zmluvy – vybavovania a vyhodnocovania požiadaviek Účastníka, rozsahu a kvality Služieb poskytovaných Účastníkovi, ako aj posudzovania a vybavovania sťažností a podnetov Účastníkov. Právne základy spracúvania osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Doba spracúvania osobných údajov:

Zvukové záznamy: zvyčajne 6 mesiacov po vybavení požiadavky, v prípade reklamácií a sporov alebo ak bol záznam použitý ako dôkaz o pokynoch až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia resp. ukončenia ich následkov.
Iné typy záznamov: Počas doby trvania platného zmluvného vzťahu so e-shopou DARPRIRODY.SK , aj po ukončení zmluvy, ak je to potrebné na vyúčtovanie, úhradu, evidenciu a vymáhanie pohľadávok, alebo na splnenie iných povinností uložených zákonom, po dobu splnenia danej povinnosti – zvyčajne 6 mesiacov po skončení zmluvy alebo po vybavení požiadavky, ak nedošlo k uzatvoreniu zmluvy, v prípade reklamácií a sporov až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia.

2.4 Údaje získané na základe súhlasu

Spracúvanie týchto údajov nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo zákonných povinností či ochranu oprávnených záujmov e-shope DARPRIRODY.SK , ale ich spracúvanie umožní e-shope DARPRIRODY.SK zlepšovať služby, zamerať sa na to, čo zákazníkov naozaj zaujíma, a prípadne zákazníkov informovať o ponukách, ktoré sú pre nich vhodné.

Tieto údaje sú spracúvané len v prípade udelenia súhlasu a môžu byť spracúvané počas platnosti tohto súhlasu, pričom účely, právne základy a doba spracúvania údajov sú súčasťou súhlasu. Ide najmä o:

 • Údaje v žiadosti o zverejnenie údajov v telefónnom zozname a v informačných službách, v ktorej Účastník súhlasí s ich poskytnutím e-shopou DARPRIRODY.SK iným podnikom a osobám ktoré vydávajú verejné telefónne zoznamy alebo poskytujú verejné informačné služby o telefónnych číslach, za účelom zverejnenia týchto údajov v telefónnych zoznamoch a prostredníctvom informačných služieb a umožnenia vyhľadávania kontaktných údajov účastníkov na základe ich mena, priezviska alebo názvu, prípadne ďalších minimálnych identifikačných údajov, a to po dobu, kým Účastník tento súhlas neodvolá. E-shop DARPRIRODY.SK je v zmysle §59 Zákona povinná na požiadanie iných podnikov alebo iných osôb, ktoré vydávajú verejné telefónne zoznamy alebo poskytujú verejné informačné služby o telefónnych číslach, poskytnúť im relevantné údaje o účastníkoch.
 • kontaktné údaje pri marketingovom oslovení v prípade, že sa nejedná o zákazníka DARPRIRODY.SK (sú spracúvané na základe súhlasu s marketingovým oslovením)
 • Údaje získané marketingovými prieskumami (sú spracúvané u zákazníkov služieb DARPRIRODY.SK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov)
 • záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných e-shopou DARPRIRODY.SK získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači (sú spracované pre vylepšenie prevádzky internetových stránok prevádzkovaných e-shopou internetovú reklamu – viď odstavec „Používanie súborov „cookie“ nižšie).

2.5 Používanie súborov „cookie“

Eshop DARPRIRODY.SK môže na svojich webových stránkach používať súbory „cookie“. Súbor „cookie“ je informácia, ktorú webová stránka uloží v systéme používateľa, aby si zapamätala určité informácie o vás pri vašej ďalšej návšteve týchto alebo súvisiacich stránok.

„Cookies“ sú spracúvané iba v prípade povolenia voľby cookies vo Vašom webovom prehliadači (sú spracúvané pre vylepšenie prevádzky internetových stránok prevádzkovaných e-shopou DARPRIRODY.SK a internetovú reklamu).

„Cookies“ na stránkach DARPRIRODY.SK sú

 • Potrebné súbory cookie (JSESSIONID, PHPSESSIONID) pomáhajú vytvárať webové stránky pomocou použitia základných funkcií, ako je navigácia na stránkach a prístup k zabezpečeniu oblastí webovej stránky. Odporúčame ich akceptovať, webové stránky bez nich nemusia fungovať správne.
 • Štatistické súbory cookie – Google Analytics (dc_gtm_UA-#, _ga, _gat, _gid): pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť, ako návštevníci komunikujú s webovými stránkami zhromažďovaním anonymných štatistík.
 • Marketingové súbory cookie – Google Analytics (collect), Facebook a ďalšie: sa používajú na sledovanie pohybu návštevníkov na rozličných webových stránkach. Zámerom je zobraziť reklamy, ktoré sú relevantné a individuálne sa prispôsobujú pre každého používateľa a tým sú cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.
 • Informácie o tom, ako používate tento web sa zdieľajú so e-shopami Google, Facebook a ďalšími za účelom tvorby analýz návštevnosti stránok a na sledovanie pohybu návštevníkov na rozličných webových stránkach.

Pri prvej návšteve stránok DARPRIRODY.SK Vám bude zobrazený súhlas s použitím cookies z tejto stránky s odkazom na podrobné informácie (táto stránka).

Ak nechcete prijímať súbory „cookie“ z webových stránok e-shope DARPRIRODY.SK , , môžete rozsah akceptácie súborov „cookie“ obmedziť prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je k dispozícii napr. na stránke http://www.youronlinechoices.com/sk/

Súbory „cookie“ môžete aj úplne zakázať a odstrániť tie, ktoré už v počítači uložené sú, ale môže vám to znížiť užívateľský komfort pri návšteve stránok.

Dodávatelia prehliadačov na svojich stránkach informujú o ich možnostiach riadenia cookies. Tu sú niektoré z nich:

Google Analytics

„Naša internetová stránka používa službu Google Analytics, internetovú analytickú službu od e-shope Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, a ktoré umožňujú analyzovať používanie internetovej stránky z vašej strany. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní tejto internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server Gooogle v USA a sú tam uložené. Googl použije tieto informácie na vyhodnotenie používania internetovej stránky za účelom vytvorenia správy o aktivitách na nej pre prevádzkovateľov internetovej stránky a na vytvorenie služieb súvisiacich s používaním internetovej stránky a používaním internetu. Google poskytne tieto informácie tretím stranám, ak takáto povinnosť vyprlýva zo zákona alebo ak tretie strany spracúvaním týchto údajov poveril. Google nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré ukladá. Inštalácií súborov cookies možete zabrániť nastavením vášho prehliadača; upozorňujeme vás však na skutočnosť, že v takom prípade nebude môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Použitím tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré o vás získal Google vyššie popísaním spôsobom na vyššie uvedený účel.“

Ak Google AdSense, reklamný servis e-shope Google, zobrazí reklamy (textové reklamy, banery a pod.) na tejto internetovej stránke, váš prehliadač môže uložiť súbor cookie poslaný z Google alebo od tretích strán. Informácie o súboroch cookies, ktoré Google alebo tretie osoby uložili sú zaznamenávané, zhromažďované a analyzované. Okrem toho používa Google AdSense na získavanie informácií aj tzv. „WebBeacons“ (malé neviditeľné grafiky), použitím ktorých môžu byť zaznamenané, zozbierané a vyhodnotené jednoduché činnosti, ako napríklad návštevnosť internetovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom Cookie a/alebo WebBeacon týkajúce sa vášho používania tejto internetovej stránky sú prenášané na server e-shope Google v USA, kde sa ukladajú. Google používa informácie získané týmto spôsobom na vyhodnotenie spôsobu, akým používate internetovú stránku s ohľadom na reklamy od AdSense. Google môže tieto údaje poskytnúť aj tretím osobám, ak to vyplýva zo zákona, alebo ak tretie osoby spracúvavaním týchto údajov poveril. Vaša IP adresa nebude zo strany Google spájaná s inými údajmi uloženými e-shopou Google. Ukladaniu súborov cookies na váš harddisk a zobrazovaniu WebBeacons možete zabrániť. Za týmto účelom môžete zmeniť nastavenie prehkiadača na stav „neprijímať súbory cookie“ (v programe InternetExplorer prejdite na „Extras/Možnosti Internetu/Ochrana osobných údajov/Nastavenia.“ V programe Firefox prejdite na „Extras/Nastavenia/Ochrana osobných údajov/Cookies“). Viac informáciío ochrane osobných údajov spoločnostou Google nájdete na internetových stránkach služby Google Analytics.

Facebook (Použitie Facebook Social Plugins)

Naša internetová stránka využíva Facebook plugins („pluginy“) na sociálnej sieti facebook.com, prevádzkovanej e-shopou Facebook Inc., 1601 S.California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy sú označené logom Facebook (biele“f“ na modrej dlaždičke alebo značka „palec hore“), alebo poznámkou Facebook Social Plugin“. Zoznam a vzhľad Facebook pluginov si môžete pozrieť tu: developers.facebook.com/plugins.

Ak navštívite súčasť našej internetovej stránky, ktorá obsahuje taký plugin, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi e-shope Facebook. Obsah pluginov bude prenesený z Facebooku priamo do vášho prehliadača, ktorý tento obsah začlení do internetovej stránky. To znamená, že nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré Facebook získava s pomocou tohto pluginu. Týmto vás informujeme o rozsahu informácií, ktoré máme v tejto záležitosti k dispozícií.

Zapojením týchto pluginov dostane Facebook informáciu o tom, že ste si prezerali určité časti našej internetovej stránky. Ak ste prihlásený na Facebooku, Facebook môže informáciu o vašej návšteve pripojiť k vášmu účtu na Facebooku. Keď komunikujete s pluginmi, napríklad kliknutím na tlačidlo Like alebo napísaním komentára, bude táto informácia poslaná vašim prehliadačom priamo na Facebook a tam uložená. Aj keď nemáte účet na Facebooku, existuje možnosť, že Facebook vašu IP adresu zaznamená a uloží ju.

Viac informácií o účele a rozsahu získavania údajov, ich ďalšieho spracovania a využívania Facebookom, rovnako ako vaše práva, ktoré s tým súvisia a možnosti nastavení za účelom ochrany vášho súkromia, nájdete na stránke www.facebook.com/policy.php.

Ak máte účet na Facebooku a nechcete, aby o vás Facebook zbieral údaje prostredníctvom našej internetovej stránky a aby ich spájal s vašimi údajmi, ktoré sú uložené na Facebooku, musíte sa odhlásiť zo svojeho účtu na Facebook pred návštevou našich stránok.

Blokovať Facebook pluginy je možné aj pomocou doplnkov pre váš prehliadač, napríklad prostrednítvom „Facebook Blocker“.

 1. Registratúra a osobné údaje

Aj v prípade, ak spracúvanie Vašich osobných údajov ukončíme, v prípade niektorých kategórií dokumentov, ako sú zmluvné dokumenty, účtovné doklady budeme tieto údaje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uchovávať vo forme registratúrnych záznamov po dobu stanovenú príslušnou legislatívou a registratúrnym plánom e-shope až do ich vyradenia.

 1. Kategórie príjemcov osobných údajov

E-shop DARPRIRODY.SK pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje odovzdané e-shopou DARPRIRODY.SK , majú postavenie sprostredkovateľov ktorí spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od e-shope DARPRIRODY.SK a nesmú ich využiť inak. Ide najmä o kategórie

 • prevádzkovateľov informačných systémov, nástrojov podporujúcich marketing, predaj, zákaznícky servis a účtovníctvo,
 • prevádzkovateľov cloudových platforiem,
 • prevádzkovateľov systémov hybridnej pošty
 • dodávateľov zabezpečujúcich iné subdodávateľské činnosti a podslužby, pri ktorých je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné
 • bezpečnostné služby, zabezpečujúce ochranu objektov DARPRIRODY.SK
 • prevádzkovateľov systémov call centier
 • spoločností, zabezpečujúcich vymáhanie dlžných pohľadávok
 • činnosť znalcov, advokátov, audítorov

E-shop DARPRIRODY.SK tiež spolupracuje so sieťou regionálnych partnerov a obchodných sprostredkovateľov, ktorí zabezpečujú vyhľadávanie záujemcov o služby DARPRIRODY.SK , uzatváranie zmlúv pre e-shop DARPRIRODY.SK a poskytujú zákazníkom lokálnu podporu a poradenstvo. Títo partneri sú oprávnení získavať osobné údaje záujemcov pre e-shop DARPRIRODY.SK pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Každý takýto subjekt starostlivo vyberáme a s každým uzatvárame zmluvu o spracovaní osobných údajov, v ktorej má spracovateľ stanovené prísne povinnosti na ochranu a zabezpečenie osobných údajov. Sprostredkovateľmi sú e-shope so sídlom ako na území Českej republiky, tak sa sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo v tretích krajinách. V prípade sprostredkovateľov so sídlom v tretích krajinách je s príslušným sprostredkovateľom uzatvorená zmluva obsahujúca záväzné vnútropodnikové pravidlá (BCR) ako aj štandardnú doložku o ochrane údajov, ktoré prijala Európska komisia, a to aj v prípade, ak sa spracúvanie údajov v súčasnosti vykonáva v rámci Európskej únie. K odovzdaniu a spracovaniu osobných údajov v krajinách mimo územia Európskej únie, dochádza vždy v súlade s platnou legislatívou.

E-shop DARPRIRODY.SK v rámci plnenia svojich zákonných povinností prenáša osobné údaje správnym orgánom a úradom určeným platnou legislatívou.

 1. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

E-shop DARPRIRODY.SK bez vášho predchádzajúceho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje na marketingové účely inej e-shope.

Na zabezpečenie naplnenia povinností, vyplývajúcich nám ako telekomunikačnému podniku zo zákona sme však v určitých prípadoch oprávnení poskytnúť osobné, prevádzkové a lokalizačné údaje tretím osobám – súdom, iným orgánom verejnej správy a štátu. V nevyhnutnom rozsahu môžeme poskytnúť aj iným telekomunikačným podnikom v záujme účinnejšej ochrany alebo ak je to potrebné z dôvodu možnosti poskytnutia služieb v sieti iného podniku, napríklad pri prenose telefónneho čísla.

 1. Spôsob spracúvania osobných údajov

E-shop DARPRIRODY.SK vedie záznamy o svojich spracovateľských činnostiach, tak ručných, ako aj automatizovaných a má zavedené príslušné technické a organizačné opatrenia v oblasti informačnej bezpečnosti na zabránenie neoprávnenému alebo nezákonnému zverejneniu, prístupu, náhodnej alebo nezákonnej strate alebo zničeniu, pozmeneniu, prenosu alebo inému poškodeniu vašich osobných údajov. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie brán firewall, zabezpečených priestorov so servermi, šifrovanie, vhodné systémy a procesy riadenia prístupových práv, dôkladný výber spracúvateľov a ďalšie technicky a komerčne odôvodnené opatrenia na poskytovanie primeranej ochrany vašich osobných údajov pred neoprávneným používaním alebo zverejnením. Podľa vhodnosti môžeme tiež zhotoviť záložné kópie a využiť iné podobné prostriedky, aby sme predišli náhodnému poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov. Tieto opatrenia zabezpečujú dostatočnú úroveň zabezpečenia v súvislosti s rizikami prirodzene súvisiacimi s procesom a povahou osobných údajov, ktoré sú predmetom ochrany. Vaše bezpečne uchované osobné údaje budú sprístupnené výlučne vybraným oprávneným pracovníkom e-shope DARPRIRODY.SK .

 1. Práva dotknutých osôb, ktorých údaje spracúvame

Ak ľubovoľné subjekty spracúvajú Vaše osobné údaje, v zmysle GDPR disponujete viacerými právami, ktoré Vám dávajú možnosť toto spracúvanie ovplyvniť. Nie všetky práva si však môžete uplatniť vždy – záleží predovšetkým od právneho základu, podľa ktorého sú informácie spracúvané.

Napríklad, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe zákonnej požiadavky (v našom prípade je takou požiadavkou povinnosť evidovať údaje o účastníkoch používajúcich služby našej siete), toto spracúvanie údajov nemôžete namietať alebo požadovať výmaz.

Žiadosť o uplatnenie práv môžete podať písomne na adresu sídla e-shope DARPRIRODY.SK (v prípade písomného elektronického podania na adrese info@darprirody.sk ), za podmienky doloženia oprávnenosti uvedenej žiadosti.

7.1 Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa jednak právo získať od e-shopu DARPRIRODY.SK :

 • potvrdenie, či spracúva osobné údaje,
 • informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracúvania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu , práve podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ,
 • v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov.
 • V prípade opakovanej žiadosti bude e-shop DARPRIRODY.SK oprávnená za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

7.2 Právo na opravu nesprávnych údajov

Podľa čl. 16 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom bude e-shop DARPRIRODY.SK spracúvať. Zákazník e-shope DARPRIRODY.SK , má tiež povinnosť oznamovať zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo. Zároveň je povinný nám poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o ňom spracúvame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti.

7.3 Právo na výmaz

Podľa čl. 17 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak e-shop DARPRIRODY.SK nepreukáže oprávnené dôvody pre spracúvanie týchto osobných údajov. E-shop DARPRIRODY.SK má nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie alebo vymazania osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané.

7.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Podľa čl. 18 GDPR bude mať dotknutá osoba do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracúvania, ak bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracúvania alebo ak podá námietku proti ich spracúvaniu.

7.5 Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenie spracúvania

Podľa čl. 19 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na oznámenie zo strany e-shope DARPRIRODY.SK v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, budeme informovať jednotlivého príjemcu, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti dotknutej osoby môžeme poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch.

7.6 Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa čl. 20 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na prenosnosť údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla e-shope DARPRIRODY.SK , v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať e-shop DARPRIRODY.SK o poskytnutie týchto údajov inému prevádzkovateľovi.

 • Ak nám v rámci zmluvy o poskytovaní služieb alebo na základe súhlasu poskytne dotknutá osoba osobné údaje a ich spracúvanie sa vykonáva automatizovane, má právo od nás získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, môžeme údaje odovzdať aj Vami určenému prevádzkovateľovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného prevádzkovateľovi a bude možné ju autorizovať.
 • V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno vašej žiadosti vyhovieť.

7.7 Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

 • Podľa čl. 21 GDPR bude mať dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu e-shope DARPRIRODY.SK .
 • V prípade, že e-shop DARPRIRODY.SK nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, e-shop DARPRIRODY.SK spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

7.8 Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle (s presným uvedením, ktorého udeleného súhlasu sa daná žiadosť týka).

Spracovanie údajov z cookies je možné zamedziť nastavením webového prehliadača.

7.9 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre ňu malo právne účinky alebo sa jej obdobným spôsobom významne dotklo. E-shop DARPRIRODY.SK uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby.

7.10 Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov
https://dataprotection.gov.sk/uoou/ ).

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov v e-shope DARPRIRODY.SK

E-shop DARPRIRODY.SK má pracovníkov zodpovedných za bezpečnosť a ochranu údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad, prípadne iný podnet alebo záujem uplatniť Vaše právo, ochotne Vám pomôžeme.

Ing. Ján Syč – darprirody.sk
Podhorie 324
013 18 Lietava – Podhorie
Slovensko

E-mail: info@ darprirody.sk
Tel.: +421 908 901 913
Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov v e-shope DARPRIRODY.SK je: Ing. Ján Syč.

 1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Ing. Ján Syč – darprirody.sk
Podhorie 324
013 18 Lietava – Podhorie
Slovensko

IČO: 40488268

Číslo živnostenského registra: 603-7721, Okresný úrad Žilina
Web: www.darprirody.sk
E-mail: info@ darprirody.sk

Kontaktujte nás cez messenger